Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ


§ 1

Definicje

 1. Usługodawca – Mamo, podziel się jadłospisem Agata Matusiak, 61-052 Poznań, ul. Mogileńska 10/76.

 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu i poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług określonych w Regulaminie. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego.

 3. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik po dokonaniu rejestracji w Serwisie, który posiada aktywne Konto.

 4. Serwis – serwis internetowy służący prezentowaniu m.in. jadłospisów, przepisów oraz zdjęć, dostępny w domenie: https://mamo-podziel-sie-jadlospisem.pl/ oraz https://mpsj.pm/ w ramach którego świadczone są Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.

 5. Materiały – zamieszczone w Serwisie przez Usługodawcę lub Użytkownika treści lub informacje.

 6. Konto – część Serwisu, która jest przydzielona poszczególnym Użytkownikom , dzięki której Użytkownik może dokonywać wskazanych w Regulaminie czynności w ramach Serwisu.

 7. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 8. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny.

 9. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93).

 10. Rozporządzenie – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 13. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. Nr 24, poz. 83).

 14. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 15. Rejestracja – procedura polegająca na wprowadzeniu przez Użytkownika Danych Serwisu umożliwiających utworzenie Konta, w szczególności obejmująca wybór i ustalenie Loginu i Hasła przez Użytkownika.

 16. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 17. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa umożliwiająca identyfikację Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana w trakcie Rejestracji w Serwisie.

 18. Hasło – ciąg znaków ustalanych przez Użytkownika w celu zapewnia Użytkownikowi autoryzowanego dostępu do Konta i/lub Usługi.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Wejście do Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu winien zaprzestać z korzystania z niniejszego Serwisu.

 2. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem Serwisu, a w szczególności nie naruszać praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z treści umieszczonych w Serwisie, określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.

 4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez Formularz Kontaktowy.

 5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie Serwisu jako całości jak i jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu.

 6. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i Usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

 8. Serwis może zawierać odesłania, w szczególności w formie linków, bannerów lub przycisków do innych stron internetowych. Nie jest to równoznaczne z tym, że Usługodawca jest powiązany z takimi stronami lub ich właścicielami/usługodawcami. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za umieszczonej tam treści.

 9. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie dobrowolne i darmowe.

 10. Wszelkie Usługi świadczone przez Usługodawcę, informacje zamieszczone w Serwisie stanowią jedynie treści informacyjne, nie zastępują skorzystania z usługi specjalisty w zakresie danego zagadnienia.

 11. Usługodawca nie ponosi konsekwencji wobec Użytkownika w związku z zastosowaniem przez niego lub inną osobę jakiejkolwiek informacji uzyskanej w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę.

 12. Usługodawca jest uprawniony do czasowej i krótkotrwałej, przerwy w działaniu Serwisu lub poszczególnych Usług w celu zwiększenia jego użyteczności, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji.

§ 3

Przeznaczenie i zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:

 1. nie podejmowania działań mających na celu:

 • zakłócenie poprawnej pracy Serwisu,

 • uzyskanie nieprzysługujących mu praw dostępu,

 • umieszczanie reklamy, czy jej elementów – analogicznie w przypadku kryptoreklamy czy lokowania produktu,

 1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami Regulaminu, z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich oraz praw Usługodawcy.

 1. Serwis umożliwia korzystania przez Użytkowników z Usług, które świadczy Usługodawca, w tym w szczególności w postaci:

 1. zapoznawania się i korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie,

 2. pobierania jadłospisów lub przepisów posiłków lub produktów a także zdjęć na urządzenie Użytkownika na własny użytek osobisty,

 3. kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem podstrony Kontakt,

 4. korzystania z Wyszukiwarki,

 5. zarejestrowanie i prowadzenia Konta w Serwisie,

 6. dokonywania oceny lub dodawania komentarzy w Serwisie,

 7. zadawania pytań Dietetykowi z zakresu żywienia niemowląt i dzieci.

 1. Za dozwolone uznaje się wykorzystywanie jadłospisów czy przepisów zawartych w Serwisie w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. Inne ich wykorzystywanie jest zabronione, chyba że będzie dokonywane na podstawie odpowiedniego wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę. Wskazane zastrzeżenia nie dotyczą tych Materiałów, do których uprawniony jest dany Użytkownik.

 2. Poza uprawnieniami Użytkownika do Materiałów udostępnionych przez niego w Serwisie, nie jest on uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis lub Materiały, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, układ, formę, grafikę, sposób funkcjonowania, a także żadne inne elementy Serwisu i Materiałów.
 3. Użytkownik zarejestrowany może zamieszczać w Serwisie komentarze, jako jego subiektywne wypowiedzi, do opublikowanych w Serwisie Materiałów.

 4. W komentarzach Użytkownik zarejestrowany może zamieszczać zdjęcia, grafiki i inne zgodne z prawem i postanowieniami Regulaminu Materiały.

 5. Dodanie komentarza przez Użytkownika zarejestrowanego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że posiada wszelkie prawa do publikowanej treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe.

 6. Publikowanie przez Użytkownika zarejestrowanego Materiały w Serwisie jest dobrowolne.

 7. Na takich samych zasadach zarejestrowany Użytkownik może dokonywać oceny w Serwisie.

 8. Użytkownik zarejestrowany poprzez dokonanie oceny, czy dodanie komentarza (Materiały Użytkownika) udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i miejscu, niewyłącznej licencji na:

 1. korzystanie z nich w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieograniczony krąg osób, publicznego wystawiania i wyświetlania Materiałów Użytkownika, w tym publicznego udostępniania Materiałów Użytkownika w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności z możliwością pobierania Materiałów Użytkownika do trwałego zapisu na komputerze użytkownika lub na jakimkolwiek nośniku,

 2. używania i wykorzystania dla celów działań reklamowych i PR w Serwisie oraz w mediach społecznościowych Usługodawcy (Facebook, Instagram), w Internecie, trwałego zapisu na komputerze ,

 3. trwałego lub czasowego wytwarzania, utrwalania lub zwielokrotniania egzemplarzy Materiałów Użytkownika jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 4. wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Materiałów Użytkownika, w tym również, gdy do przeprowadzenia tych czynności niezbędne jest zwielokrotnienie Materiałów Użytkownika,

 5. rozpowszechniania Materiałów Użytkownika,

 6. wprowadzania Materiałów Użytkownika do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet, a w szczególności zachowania (nie usuwania) Materiałów Użytkownika w Serwisie oraz w archiwalnych materiałach, w których ukazały się Materiały Użytkownika publikowane przez Usługodawcę, za jego pośrednictwem lub przez niezależne podmioty trzecie,

 7. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Materiałach Użytkownika.

 1. Użytkownik zarejestrowany powinien formułować wypowiedzi w sposób przejrzysty i zrozumiały. Wypowiedzi a także treści nie mogą zawierać treści bezprawnych.

 2. Wypowiedzi i treści nie mogą naruszać obowiązującego prawa, w tym praw podmiotów trzecich, w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, zawierać elementów erotycznych lub pornograficznych.

 3. W przypadku, gdyby podmiot trzeci zgłosił do Usługodawcy w jakiejkolwiek formie roszczenia związane z publikowanymi przez Użytkownika zarejestrowanego Materiałami a dotyczące naruszenia jakichkolwiek praw tego podmiotu, Użytkownik zarejestrowany złoży odpowiednie oświadczenie na piśmie, zwalniające Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności związanej z roszczeniem tego podmiotu. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów czy nieosiągnięcia choćby potencjalnych przychodów przez Usługodawcę, w związku ze skierowanym roszczeniem podmiotu trzeciego, taki Użytkownik zarejestrowany poniesie je w pełnej wysokości.

 4. Usługodawca może usunąć publikowane Materiały, w szczególności jeśli:

 1. zawarto w nich utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a Usługodawca otrzymał zgłoszenie ich bezprawności zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 2. narusza lub może naruszać w całości lub w części postanowienia Regulaminu.

 1. Sposób i warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem, że:

 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zapoznawania się i korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jest umową na czas oznaczony. Umowa ta z chwilą zamknięcia przez Użytkownika Serwisu ulega rozwiązaniu.

 2. Umowa o pobieranie jadłospisów lub przepisów posiłków lub produktów a także zdjęć na urządzenie Użytkownika jest umową na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu wraz z ukończeniem pobierania danych na urządzenie Użytkownika.

 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na kontakcie z Usługodawcą jest umową na czas oznaczony. Umowa ta z chwilą wprowadzenia przez Użytkownika danych do formularza kontaktowego i skorzystania z opcji „wyślij” ulega rozwiązaniu.

 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dokonywania oceny lub komentowania w Serwisie przez Użytkownika zarejestrowanego jest umową na czas oznaczony. Umowa ta z chwilą dokonania oceny lub dodania komentarza ulega rozwiązaniu.

 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki produktów jest umową na czas oznaczony. Umowa ta z chwilą użycia przycisku szukania (np. „lupka”), ulega rozwiązaniu.

 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: Mamo podziel się jadłospisem Agata Matusiak (mamo. podziel.sie.jadlospisem@gmail.com) lub poprzez dokonanie usunięcia Konta przez Użytkownika zarejestrowanego. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Konta lub usunięcia Konta przez Użytkownika. Umowa może zostać rozwiązana także poprzez usunięcie Konta przez Usługodawcę, w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia Konta.

 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zadawaniu pytań Dietetykowi z zakresu żywienia niemowląt i dzieci zawierana jest na czas oznaczony. Umowa ta z chwilą wprowadzenia przez Użytkownika danych do formularza kontaktowego i skorzystania z opcji „Opublikuj komentarz” ulega rozwiązaniu.

§ 4

Konto zarejestrowanego Użytkownika

 1. W celu korzystania z niektórych Usług, zwłaszcza dodawania ocen lub komentarzy, niezbędne jest zalogowanie w Serwisie do Konta, przez Użytkownika zarejestrowanego.

 2. Wymogiem zarejestrowania Konta jest wskazanie poprawnych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji Konta.

 3. Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie w ramach Konta.

 1. Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez Użytkownika w Koncie i jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostarczania i zapewnienia funkcjonalności Serwisu.

 2. zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Usługodawcy oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com) i jego podstronach, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).

 3. Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z pkt a) i b) powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika zarejestrowanego.

 4. Usługodawca nie będzie wykorzystywać wizerunku Użytkownika zarejestrowanego w sposób sprzeczny z prawem, uwłaczający godności i dobremu imieniu Użytkownika zarejestrowanego.

 5. Zgoda udzielona zostaje nieodpłatnie.

 1. Użytkownik zarejestrowany może posiadać maksymalnie jedno Konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi zarejestrowanemu nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników zarejestrowanych oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać Hasła dostępu do Konta.

 2. Konto zawiera podane przez Użytkownika zarejestrowanego w czasie rejestracji jego dane. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania, wykorzystując do tego narzędzia dostępne w Serwisie.

§ 5

Rejestracja Konta

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.

 2. Rejestracja jest warunkiem założenia Konta oraz skorzystania z niektórych Usług.

 3. Rejestracja odbywa się w następujący sposób:

 1. wypełnienie przez Użytkownika formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie polegające na uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól w nim wskazanych;

 2. zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych zawartych w formularzu Rejestracji dla celów świadczenia Usług w Serwisie;

 3. przesłanie przez Usługodawcę wiadomości z prośbą o aktywację Konta na podany w formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika;

 4. aktywację Konta poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link zamieszczony w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę;

 1. Użytkownik może utracić możliwość posługiwania się Loginem podanym w formularzu Rejestracji, jeżeli aktywacja Konta nie zostanie dokonana w terminie dwóch dni od otrzymania wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 2. W wyniku pomyślnie zakończonej Rejestracji, Użytkownik zakłada Konto i uzyskuje status Użytkownika zarejestrowanego.

 3. Użytkownik zarejestrowany może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

 4. Użytkownik zarejestrowany obowiązany jest chronić swoje Hasło i nie udostępniać go innym Użytkownikom i osobom trzecim.

 5. Użytkownik zarejestrowany obowiązany jest powiadomić niezwłocznie Usługodawcę w razie powzięcia wiedzy o tym, że osoba trzecia weszła w posiadanie Hasła. W braku powiadomienia, Użytkownik zarejestrowany może ponosić ryzyko związane z korzystaniem przez osobę trzecią z jego Konta.

 6. Usunięcie Konta powoduje trwałe usunięcie z Serwisu danych podanych w czasie rejestrowania Konta przez Użytkownika.

§ 6

Wymagania techniczne

Określa się minimalne wymagania techniczne dla korzystania z Serwisu:

 1. w przypadku dostępu z komputera: brak

 1. w przypadku dostępu z innych urządzeń: iphone/iPad – brak

Telefon z systemem operacyjnym Android/tablet z systemem operacyjnym Android: brak

 1. Dostęp do poczty elektronicznej.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację w przedmiocie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

 2. Reklamacje winny być złożone w formie pisemnej na adres mailowy mamopodzielsiejadlospisem@gmail.com , ze wskazaniem imienia, nazwiska lub nazwy firmy, adresu zamieszkania lub siedziby oraz adresu poczty elektronicznej. W treści należy wskazać opis sytuacji powodującej złożenie reklamacji.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia Usługodawcy. Jeśli jej rozpoznanie nie będzie możliwe we wskazanym terminie, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym zgłaszającego reklamację, a także wskaże termin jej rozpoznania.

 4. Użytkownik, będący Konsumentem może odstąpić od Umowy dotyczącej Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia.

 5. Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe, gdy Usługa została, za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed rozpoczęciem świadczenia przez Usługodawcę, wykonana w całości.

 6. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Usługodawcy Usługodawca udostępnia wzór odstąpienia od Umowy w Serwisie nazwa.pl, w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie

§ 8

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, fotografii, grafik, dźwięków, nagrań wideo, oprogramowania i innych materiałów zawartych w Serwisie stanowią własność Usługodawcy lub jego licencjodawców.

 2. Wskazane powyżej przedmioty praw własności intelektualnej ani jakiekolwiek ich części nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie lub w przepisach prawa bezwzględnie obowiązującego.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

 2. Podjęcie przez Usługodawcę starań, o których mowa w ust. 1 powyżej nie gwarantuje, że Serwis będzie działał bez awarii, przerw oraz że dostęp do niej będzie możliwy w każdym czasie.

 3. W przypadku gdy Użytkownik będzie miał jakiekolwiek zastrzeżenia co do funkcjonowania Serwisu powinien zgłosić je na adres: mamopodzielsiejadlospisem@gmail.com.

 4. Regulamin zostanie opublikowany w Serwisie w języku polskim.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich w Serwisie na jego stronie głównej.

 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika zarejestrowanego, który jest Konsumentem, winien on poinformować o tym fakcie Usługodawcę w terminie 14 dni od poinformowania go o wprowadzanych zmianach. Poinformowanie powinno nastąpić poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy: mamo.podziel.sie.jadlospisem@gmail.com. Skuteczne poinformowanie Usługodawcy o braku zaakceptowania zmian w Regulaminie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o której mowa w § 3 ust. 2 lit. e).

 7. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 r.